Vedtægter for Regnbuen

Iflg. Folkeoplysningsloven (2004) - Revideret 2011

§ 1​Foreningens navn:
Foreningens navn er ”Malerklubben Regnbuen”. Foreningen er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.
§ 2​Foreningens formål:
Foreningens formål er at lære medlemmerne at udnytte deres kreative evner, til selv at skabe kunst, samt undervise i farvelære og teknikker bag opbygningen af billedværker. Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.

§ 3​Medlemskab og drift:

Medlem bliver man ved at betale det på den årlige generalforsamling fastsatte kontingent.
Foreningens drift finansieres i form af medlemskontingent, samt offentligt tilskud iht. Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Et evt. overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens rammer.​

§ 4​Bestyrelsen:

Foreningens bestyrelse består af 5 af foreningens medlemmer, som vælges for en 2-årig periode på den årlige Generalforsamling.
​På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
​På Generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter, hver for 1 år af gangen. På Generalforsamlingen vælges der 1 revisor og 1 revisorsuppleant, hver for 1 år af gangen.
​Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen. På bestyrelsens møder afgøres alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

§ 5 ​Bestyrelsens opgaver og virke.

​Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Jammerbugt Kommune for anvendelsen af det herfra tildelte tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvor foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Beretningen indsendes på forlangende til Jammerbugt Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

§ 6​Budget – ansøgning – regnskab og revision.

​Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på Generalforsamlingen. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger, der modtager offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

§ 7​Generalforsamling:

​Foreningen afholder hvert år en Generalforsamling i årets første kvartal. Meddelelse om Generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag fra medlemmer til behandling på den årlige generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

​Dagsorden på Generalforsamlingen skal indeholde flg. Punkter.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab fra det foregående år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når det forlanges af enten bestyrelsen, generalforsamlingen eller når mindst 25 % af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom. I anmodningen skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt på den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer skal dog godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Jammerbugt Kommune for sikring af, at de til stadighed opfylder Folkeoplysningslovens krav.

§ 8​Tegning af foreningen.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9​Hæftelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningslovens § 31 stk. 2. Hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. *)

§ 10​Foreningens ophør.

Ophævelse af foreningen kan kun ske efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og højest 33 dage efter vedtagelse af 75% af de fremmødte medlemmer på den første, og simpelt flertal på den efterfølgende. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor Folkeoplysningslovens område.
Arkivmateriale overgår til lokalhistorisk samling i Åbybro.Forklaring til § 9 - Hæftelse

*) Foreningen får hvert år tildelt et offentligt tilskud til foreningens lærerlønninger, men det er Jammerbugt Kommune, der udbetaler løn til gæstelærerne og derved administrerer tilskuddet.
Der bliver altså ikke udbetalt penge fra Jammerbugt Kommune til foreningen.